ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ကိုမ်ဳိး I.R)

စာအုပ္အမည္ – ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း
ေရးသားသူ – ကိုမ်ဳိး I.R
အမ်ဳိးအစား – အင္တာဗ်ဴး

ဂီတျမစ္ငါးစင္း၏ အဇၥ်တတံခါးမ်ားကို ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း (ကိုမ်ဳိး I.R)Download Here

စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း (ေလးကိုတင္)

စာအုပ္အမည္ – စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း
ေရးသားသူ – ေလးကိုတင္
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ အင္တာဗ်ဴး ၊ စာေပ

စာေပအနုပညာရွင္မ်ားနွင့္ စကားေျပာျခင္း (ေလးကိုတင္) Download Here