ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္ (ဂ်ဴး)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္
ေရးသားသူ – ဂ်ဴး
အမ်ဳိးအစား – မိန္႔ခြန္း

ကၽြန္မေတာ္ေတာ္ညံ့ခဲ့ပါတယ္Download Here