ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပဲြ (သခင္ျမတ္ဆိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပြဲ
ေရးသားသူ – သခင္ျမတ္ဆိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဘာသာေရး

ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပြဲDownload Here

သိပၸံမွသည္သစၥာဆီသို႔ (ခ်စ္ငယ္ ဒႆန)

စာအုပ္အမည္ – သိပၸံမွသည္သစၥာဆီသုိ႔
ေရးသားသူ – ခ်စ္ငယ္(ဒႆန)
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ ဘာသာေရး

သိပၸံမွသည္သစၥာဆီသို႔ (ခ်စ္ငယ္ ဒႆန)Download Here