အျပင္ကလူ – ၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္ (ၾကည္ေအး)

စာအုပ္အမည္ – အျပင္ကလူ -၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္
ေရးသားသူ – ၾကည္ေအး
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

အျပင္ကလူ – ၂၊ ေအးရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္Download Here

အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး)

စာအုပ္အမည္ – အျပင္ကလူ
ေရးသားသူ – ၾကည္ေအး
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

အျပင္ကလူ (ၾကည္ေအး) Download Here