ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ)

စာအုပ္အမည္ – ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္
ေရးသားသူ – (ဝိဇၨာ)
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ကြၽန္ေတာ္ဧ။္ ဓါတ္တိုင္ (ဝိဇၨာ) Download Here

ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (ဝိဇၨာ)

စာအုပ္အမည္ – ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း
ေရးသားသူ – ၀ိဇာ
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း (ဝိဇၨာ) Download Here

ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္ (၀ိဇၹာ)

စာအုပ္အမည္ – ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္
ေရးသားသူ – ၀ိဇၹာ
အမ်ိဳးအစား – ကာတြန္း

ၾကိဳးျပတ္ေနေသာ ပတၱလားသံသည္ ပို၍ခ်ိဳျမဧ။္ (၀ိဇၹာ) Download Here