ယဥ္ေက်းမွုမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္းနွင့္ မဟာျပိဳကြဲမွုၾကီး (ေက်ာ္၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – ယဥ္ေက်းမွုမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္းနွင့္ မဟာျပိဳကြဲမွုၾကီး
ေရးသားသူ – ေက်ာ္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

ယဥ္ေက်းမွုမ်ား တိုးတိုက္မိျခင္းနွင့္ မဟာျပိဳကြဲမွုၾကီး (ေက်ာ္၀င္း) Download Here

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း)

စာအုပ္အမည္ – ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္
ေရးသားသူ – ေက်ာ္၀င္း
အမ်ိဳးအစား – အေတြးအျမင္

ေတာ္ဖလာနွင့္ စကားစျမည္ (ေက်ာ္၀င္း) Download Here