တက္ဘုန္းၾကီး (သိန္းေဖ)

စာအုပ္အမည္ – တက္ဘုန္းၾကီး
ေရးသားသူ – သိန္းေဖ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

တက္ဘုန္းၾကီး (သိန္းေဖ) Download Here