ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပဲြ (သခင္ျမတ္ဆိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပြဲ
ေရးသားသူ – သခင္ျမတ္ဆိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဘာသာေရး

ေက်ာက္ကြင္းဝါဒျပိဳင္ပြဲDownload Here