ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား (မေနာ္ဟရီ)

စာအုပ္အမည္ – ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား
ေရးသားသူ – မေနာ္ဟရီ
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေသာၾကာၾကယ္ကတဲ့ ရထား (မေနာ္ဟရီ) Download Here