ေယာနသံ ဇင္ေယာ္ (ဘသန္း(ဓမၼိက))

စာအုပ္အမည္ – ေယာနသံ ဇင္ေယာ္
ေရးသားသူ – ဘသန္း (ဓမၼိက)
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

ေယာနသံ ဇင္ေယာ္ (ဘသန္း(ဓမၼိက)) Download Here