ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

ကမၻာေျမေအာက္ ခရီး (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ကမၻာေျမေအာက္ ခရီး
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

ကမၻာေျမေအာက္ ခရီး (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here