တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္ (တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္)

စာအုပ္အမည္ – တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာ့ေတာ့သည္Download Here

တျပည္သူမေရႊထား (တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္)

စာအုပ္အမည္ – တျပည္သူမေရႊထား
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

တျပည္သူမေရႊထား (တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္)Download Here

မိုးညအိပ္မက္ျမဴ (တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္)

စာအုပ္အမည္ – မိုးညအိပ္မက္ျမဴ
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္

မိုးညအိပ္မက္ျမဴ (တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္)Download Here

ဤေျမမွသည္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္)

စာအုပ္အမည္ -ဤေျမမွသည္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ဤေျမမွသည္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္) Download Here

၀သန္ေလခ်ိန္ မွန္ကူး (တကၠသိုုလ္ ဘုန္းနိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ၀သန္ေလခ်ိန္ မွန္ကူး
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

၀သန္ေလခ်ိန္ မွန္ကူး (တကၠသိုုလ္ ဘုန္းနိုင္) Download Here

ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ညီမေလးရယ္ စိုးရိမ္မိတယ္ (တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္) Download Here