ဒိုမိန္းေျပာငး္လဲျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို. ယခုဘေလ့ာတြင္ စာအုပ္မ်ားဆက္လက္တင္ေတ့ာမည္ မဟုတ္ပဲ ၀က္ဆိုက္သစ္တြင္ စာအုပ္မ်ားတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ http://www.myanmarebooks.net/ တြင္ စာအုပ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရယူနိုင္ျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္