အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္)

စာအုပ္အမည္ – အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္….
ေရးသားသူ – အၾကည္ေတာ္
အမ်ိဳးအစား – ဟာသ ၊ ၀တၱဳတို

အိုင္အိုဒင္း ကိုကိုၾကီးနွင့္…. (အၾကည္ေတာ္) Download Here

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္)

စာအုပ္အမည္ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ
ေရးသားသူ – ဦးေအာင္ခင္
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ အထၳဳပတၱိ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ဘယ္သူသတ္သလဲ (ဦးေအာင္ခင္) Download Here

စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀)

စာအုပ္အမည္ – စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း
ေရးသားသူ – သိပၸံေမာင္၀
အမ်ိဳးအစား – သမိုင္း ၊ မွတ္တမ္း

စစ္အတြင္း ေန.စဥ္မွတ္တမ္း (သိပၸံေမာင္၀) Download Here

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဧဒင္ကေခ်သည္ (တာရာမင္းေ၀)

စာအုပ္အမည္ – ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဧဒင္ကေခ်သည္
ေရးသားသူ – တာရာမင္းေ၀
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဧဒင္ကေခ်သည္ (တာရာမင္းေ၀) Download Here

ေမာင့္ဘ၀ ညအလားကြယ္ (တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္)

စာအုပ္အမည္ – ေမာင့္ဘ၀ ညအလားကြယ္
ေရးသားသူ – တကၠသိုလ္ ဘုန္းနိုင္
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေမာင့္ဘ၀ ညအလားကြယ္ (တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္) Download Here

ေကာ္ဖီည (မင္းခိုက္စိုးစန္)

စာအုပ္အမည္ – ေကာ္ဖီည
ေရးသားသူ – မင္းခိုက္စိုးစန္
အမ်ိုဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ လံုးခ်င္း

ေကာ္ဖီည (မင္းခိုက္စိုးစန္) Download Here